Roszczenia przesyłowe

INFORMACJA DLA KLIENTA

Dotyczy nieruchomości obciążonej urządzeniem przesyłowym, jak instalacje energetyczne, gazownicze, ciepłownicze, wodne i  kanalizacyjne.

Szanowni Państwo,
W związku z lokalizacją na Państwa nieruchomości urządzeń przesyłowych właściciel tych urządzeń jest zobowiązany do unormowania stanu pranego dotyczącego funkcjonowania tych instalacji w obszarze Państwa nieruchomości, a także w mniejszym zakresie gdy urządzenia występują w pobliżu nieruchomości, lecz pewien obszar Państwa gruntów zajmuje pas eksploatacyjny (ochrony bezpośredniej), albo pas ochrony funkcyjnej (pas bezpieczeństwa).
Oznacza to możliwość uzyskania dla Państwa wypłaty pewnych świadczeń, a są to:

  • wynagrodzenie z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu
  • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu
  • odszkodowanie z tytułu utraty wartości nieruchomości.

Wszystkie te roszczenia przysługują Państwu, jako właścicielom nieruchomości, na których zlokalizowano urządzenie przesyłowe (słupy wraz z liniami, gazociągi, ciepłociągi, itp.). Świadczenia mogą być jednak ograniczone, jeśli dłużnik udowodni zasiedzenie w dobrej lub złej wierze.

Nasz profesjonalizm oraz współpraca z najlepszymi rzeczoznawcami z zakresu wyceny nieruchomości, pozwoli uzyskać dla Państwa możliwe do wyegzekwowania od dłużników świadczenia pieniężne. Efektem naszych działań będzie także unormowanie stanu prawnego korzystania przez dłużnika z Państwa gruntów.
W celu omówienia szczegółowych warunków współpracy zapraszamy na spotkanie z naszym przedstawicielem lub do naszego biura.

W tym miejscu dodać należy, NIE POBIERAMY ŻADNYCH ZALICZEK!

Wymagane dokumenty do przyjęcia sprawy i wystąpienia z roszczeniem:

1. Aktualny wypis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności nieruchomości (wydaje Sad Rejonowy).
2. Mapka do celów opiniodawczych z zaznaczonymi granicami działki i przebiegiem urządzenia przesyłowego, tę mapkę o nazwie kopia mapy zasadniczej wydaje Starostwo.
3. Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu, albo Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, te dokumenty wydaje Urząd Gminy/Miasta, a w przypadku kilku przeznaczeń na jednej działce ewidencyjnej do zaświadczenia niezbędny jest wyrys, który także wydają Urzędy Gminy/Miasta.
4. Umowa i pełnomocnictwa wypełnione wraz z Państwem przez naszego przedstawiciela.

Witold Inglot

Witing Copyright © 2019 WITING www.witing.pl
Witold Inglot Odszkodowania