Wypadek w rolnictwie

Obecnie kwestię ubezpieczenia OC rolników reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w rozdziale III "Ubezpieczenie OC rolników".

Zgodnie z art. 822 § k.c., przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo osoba, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia.

Odszkodowanie przysługuje, jeżeli rolnik lub osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, której następstwem jest:

  • śmierć
  • uszkodzenie ciała,
  • rozstrój zdrowia,
  • utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Podmiotowy zakres ubezpieczenia OC rolników obejmuje nie tylko rolnika, lecz także osoby pozostające z nim w gospodarstwie domowym oraz osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, niezależnie od podstawy prawnej wykonywania pracy i sposobu zawarcia umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy.

Witing Copyright © 2019 WITING www.witing.pl
Witold Inglot Odszkodowania