Wypadek komunikacyjny

Ciągły wzrost liczby samochodów powoduje, że wypadki komunikacyjne są coraz częstsze. Stłuczka, kolizja drogowa, zderzenie z innym pojazdem czy uderzenie w drzewo lub inną przeszkodę może zdarzyć się każdemu z nas. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z poniższymi wskazówkami, które pomogą Państwu podjąć działania, pozwalające na uzyskanie należnego odszkodowania.

Prawo do odszkodowania mają:

 • poszkodowani pasażerowie - także pojazdu sprawcy wypadku
 • kierowca pojazdu poszkodowanego
 • rowerzyści i motocykliści uczestniczący w wypadku nie z własnej winy
 • piesi potrąceni na pasach
 • pasażerowie środków komunikacji miejskiej (tramwaje, busy, autobusy, autokary, taxi)
 • najbliższa rodzina osób zmarłych w wypadku.

Jeżeli jesteś jedną z wyżej wymienionych osób, najprawdopodobniej należy Ci się:

 • zadośćuczynienie (za doznaną krzywdę, cierpienia fizyczne i psychiczne)
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji
 • renta na zwiększone potrzeby
 • zwrot utraconych zarobków
 • zaliczka na leczenie
 • odszkodowanie za zniszczone mienie
 • zwrot za opiekę osób trzecich
 • zaliczka na leczenie
 • zwrot kosztów nabycia protez lub innych aparatów
 • zwrot kosztów przygotowania do innego zawodu
 • inne


Nasz usługa daje Ci następujące korzyści:

 • otrzymane odszkodowanie będzie większe niż byś występował o nie samodzielnie
 • szybciej zostaną wypłacone Ci pieniądze
 • unikniesz problemu z formułowaniem żądań w piśmie roszczeniowym
 • unikniesz kłopotliwej korespondencji z ubezpieczycielem
 • ominiesz pułapki, jakie stosują zakłady ubezpieczeń po to, by zaniżyć lub nie wypłacić Ci odszkodowania

 
Trochę prawa

Odszkodowanie: art. 444 § 1 k.c.

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

W przypadku odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC, wyrównaniu podlegają poniesione przez poszkodowanego koszty leczenia, w tym zabiegów i operacji, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, przewozu do szpitala, do lekarza, do domu itp. Wyrównaniu podlega również utrata zarobków i innych dochodów na skutek niemożności wykonywania pracy. Zakład ubezpieczeń, odpowiedzialny z tytułu ubezpieczenia OC, musi pokryć także koszty wizyt u prywatnych lekarzy, potwierdzonych rachunkami. Jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, może domagać się pokrycia kosztów przystosowania do wykonywania innego zawodu.

Zgodnie z art. 6 k.c. roszczenia w tym zakresie muszą być poparte należytymi dowodami.

Zadośćuczynienie: art. 445 § 1 k.c.

W wypadkach uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę - tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę jest bardzo często przyznawane, choćby z tego powodu, że uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia łączy się najczęściej z doznaniem przez poszkodowanego uczuciem krzywdy. Składają się na nie zarówno cierpienia fizyczne, jak również cierpienia psychiczne (rozmuniane jako ujemne uczucia związane ze skutkami cierpień fizycznych doznanych w wyniku uszkodzenia ciała).

Zadaniem zadośćuczynienia pieniężnego jest złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych, choćby pośrednio przez zwiększenie możliwości poszkodowanego w nabywaniu dóbr i usług według swego wyboru.

Zadośćuczynienie jest wypłacane w formie jednorazowej wypłaty uwzględniającej wszelkie cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego, a jego wysokość zależy od oceny i uznania sądu. Zależy ono także od okoliczności konkretnej sprawy, takich jak: nasilenie cierpienia, okres trwania choroby i leczenia, rozmiar kalectwa, wiek poszkodowanego, jego zawod i majątek oraz postawa sprawcy wypadku drogowego.

Jak wynika z powyższego, ustalenie adekwatnego dla danej sprawy zadośćuczynienia jest sprawą skomplikowaną. Jeżeli macie Państwo najmniejsze wątpliwości dotyczące wysokości zadośćuczynienia lub nie wypłacono Wam go wcale - zgłoście się do nas!!! Nasi profesjonalni doradcy, po konsultacjach z biegłymi  zakresu medycyny, określą maksymalną wysokość zadośćuczynienia oraz wystąpią z odpowiednim roszczeniem w stosunku do zakładu ubezpieczeń.

Renta: art. 444 § 2 k.c.

Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, jego potrzeby zwiększyły się, a widoki powodzenia na przyszłość zmniejszyły, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

Aby powstały przesłanki do przyznania renty należy ujawnić u pokrzywdzonego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, które miały trwały charakter. Renta przyznawana jest na czas nieokreślony, kiedy to jej uchylenie bądź zmiana wysokości jest dopuszczalna tylko w razie zmiany okoliczności (art. 907 § 2 KC) bądź na czas określony, dokładnie ustalony.

Renta ma na celu wynagrodzenie przyszłej szkody. Powstanie zaś tej szkody musi być pewne jako konieczna konsekwencja stanu obecnego. Ma ona wyrównywać szkodę w postaci wydatków na zwiększone potrzeby, utraty zarobków oraz nie osiągnięcia określonych korzyści majątkowych, które były możliwe do osiągnięcia przez poszkodowanego przed wypadkiem. Określenie tych wydatków i wielkości utraconych korzyści ma istotne znaczenie dla ustalenia wysokości renty.

Przy ustalaniu wysokościi renty bierze się pod uwagę dwie sytuacje:

 • kiedy poszkodowanemu przysługuje renta z ubezpieczenia społecznego - w tym przypadku odpowiedzialny posiadacz pojazdu mechanicznego (ubezpieczyciel) zobowiązany będzie do świadczenia na rzecz poszkodowanego renty uzupełniającej,
 • kiedy poszkodowanemu taka renta z ubezpieczenia społecznego nie przysługuje, wtedy ubezpieczyciel jest zobowiązany do świadczenia na rzecz poszkodowanego pełnej renty.
Witing Copyright © 2019 WITING www.witing.pl
Witold Inglot Odszkodowania